هر مثقال طلای آبشده هم اکنون 6.050.000 است .
ابتدای صبح قیمت پشت خطی تا سطح 6.073.000 هم رفته بود و هم اکنون در یک اصلاح قیمتی هستیم که میتواند تا سطح 6.035.000 و 6.022.000 هم ادامه داشته باشد .
ولی تا زمانی که قیمت بالای 6.005.000 قرار دارد افزایش را تا سطح 6.095.000 و 6.170.000 😳 ادامه خواهد داد .
کاهش قیمتها فعلا فرصت خرید است ولی با حد زیان های گفته شده .

دیدگاهتان را بنویسید